TOM

                             Tom                                                           Kathy                                                          Kristy                                                          Wendy